Globale børnehaver er et projekt, hvor børnehavebørn har kontakt på tværs af lande og kontinenter.

De nye digitale teknologier med deres online muligheder, gør det let for børn at møde andre børn fra ande lande, og dermed få et billede af den mangfoldighed der er i en globaliseret verden.

Idéen til projektet kommer flere steder fra. Dels fra Media Playing Communities (mPc) der var et EU projekt, med deltagende institutioner fra Ungarn, Romanien, Spanien, Østrig, Tyskland, England, Italien og Danmark. De deltagende institutioner var dels selvejende organisationer der driver daginstitutioner og undervisningsinstitutioner, så som CVU Storkøbenhavn, der senere blev til Professionshøjskolen UCC, og som nu er Københavns Professionshøjskole.

Ideen er også inspireret af FN initiativet “Global Education First Initiative“, hvor en af de tre prioriteter er at “Fremme globalt statsborgerskab”.

Der ud over stammer idéen fre et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og University og Education Winneba, Ghana, hvor studerende fra de to universiteter tager moduler hos hinanden.

— — —

In english

Globale Kindergartens is a project has contact

Auf deutsch

Globale Kindergärten sind ein Projekt, bei dem Kindergartenkinder Kontakte über Länder und Kontinente hinweg haben.

Die neuen digitalen Technologien mit ihren Online-Funktionen machen es Kindern leicht, andere Kinder aus anderen Ländern zu treffen und so die Vielfalt einer globalisierten Welt einzufangen.

Die Idee für das Projekt kommt von mehreren Stellen. Teilweise von Media Playing Communities (mPc), einem EU-Projekt mit teilnehmenden Institutionen aus Ungarn, Rumänien, Spanien, Österreich, Deutschland, England, Italien und Dänemark. Die teilnehmenden Einrichtungen waren teils selbstverwaltete Organisationen, die Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen betreiben, wie die CVU Greater Copenhagen, die später das UCC University College wurde und heute das Copenhagen University College ist.

Die Idee ist auch von der UN-Initiative “Global Education First Initiative” inspiriert, bei der eine der drei Prioritäten die Förderung der globalen Bürgerschaft ist.

Die Idee stammt außerdem aus einer Zusammenarbeit zwischen dem Copenhagen University College und der University and Education Winneba, Ghana, in der Studenten der beiden Universitäten Module miteinander belegen.

Samarbejde mellem børnehaver / Kooperation zwischen Kindergärten

Globale børnehaver er et samarbejde mellem børnehaver i forskellige lande, hvor børnene i to børnehaver udveksler idéer, erfaringer og oplevelser via et digitalt online medie. Det kan være på Skype, hvis børnehaverne ligger i samme tidszone, eller via upload af billeder, tegninger og videoklip, som kan ses, når det passer i børnehaven.

— — —

Auf deutsch

Globale Kindergärten sind eine Zusammenarbeit von Kindergärten in verschiedenen Ländern, in denen die Kinder in zwei Kindergärten über digitale Online-Medien Ideen, Erfahrungen und Erfahrungen austauschen. Dies kann über Skype erfolgen, wenn sich die Kindergärten in derselben Zeitzone befinden, oder durch Hochladen von Bildern, Zeichnungen und Videoclips, die angezeigt werden, wenn sie in den Kindergarten passen.

Tekster / Artikel

Her kan du finde forskellige tekster om det at være online i børnehaven, og om det at have kontakt med børn i andre lande.

Børnehaven er online!

En dansk historie om networking i fællesskaber.

En pamflet om det at være online i børnehaven, lavet i projektet Media Playing Communities (mPc)

— — —

Auf deutsch

Der Kindergarten ist online!

Hier finden Sie verschiedene Texte zum Thema Online im Kindergarten und zum Umgang mit Kindern in anderen Ländern.

Eine dänische Geschichte über das Networking in Communities.

Eine Broschüre über das Online-Sein im Kindergarten, erstellt im Projekt Media Playing Communities (mPc)

Blog

Studerende skriver om kontakten til en førskole i Ghana / Studenten schreiben über den Kontakt mit einer Vorschule in Ghana

To grupper på pædagoguddannelsens valgmodul, Medier og digital kultur, deltog i to forskellige danske børnehaver, hvor de lavede introduktionsfilm og skyede med førskoler i Ghana. Som led i valgfaget skal alle grupper på pædagoguddannelsen lave et mindre indlæg til en hjemmeside, hvor de beskriver aktiviteter de har lavet sammen med børn, og reflektere over den …

Projektet / das Projekt

Globale børnehaver eller Globale kindergartens er endnu ikke et rigtigt projekt med støtte fra fonde eller organisationer, men alene et gryende samarbejde mellem forskellige børnehaver rundt omkring i verden.

En væsentlig del af de nuværende aktiviteter er initieret af studerende på pædagoguddannelsen i Københavns Professionshøjskole i forbindelse med deres internationale praktikker. Men andre er meget velkomne.

Aus Deutsch

Globale Kindergärten oder Globale Kindergärten sind noch kein echtes Projekt mit Unterstützung von Stiftungen oder Organisationen, sondern nur eine entmutigende Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kindergärten auf der ganzen Welt.

Ein wesentlicher Teil der derzeitigen Aktivitäten wurde von Studenten der pädagogischen Fakultät des Copenhagen University College im Zusammenhang mit ihren internationalen Praktiken initiiert. Aber andere sind sehr willkommen.