Globale børnehaver er et projekt, hvor børnehavebørn har kontakt på tværs af lande og kontinenter.

De nye digitale teknologier med deres online muligheder, gør det let for børn at møde andre børn fra andre lande, og dermed få et billede af den mangfoldighed der er i en globaliseret verden.

Idéen til projektet kommer flere steder fra. Dels fra Media Playing Communities (mPc) der var et EU-projekt, med deltagende institutioner fra Ungarn, Rumænien, Spanien, Østrig, Tyskland, England, Italien og Danmark. De deltagende institutioner var dels selvejende organisationer der driver daginstitutioner og undervisningsinstitutioner, så som CVU Storkøbenhavn, der senere blev til Professionshøjskolen UCC, og som nu er Københavns Professionshøjskole.

Ideen er også inspireret af FN initiativet “Global Education First Initiative“, hvor en af de tre prioriteter er at “Fremme globalt statsborgerskab”.

Endelig stammer idéen også fra et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og University og Education Winneba, Ghana, hvor studerende fra de to universiteter tager moduler hos hinanden.

— — —

In English

Global kindergartens is a project where kindergarten children have contact across countries and continents.

The new digital technologies with their online options make it easy for children to meet other children from other countries, and thus get a picture of the diversity that exists in a globalized world.

The idea for the project comes from several places. Partly Media Playing Communities (mPc), which was an EU project, with participating institutions from Hungary, Romania, Spain, Austria, Germany, England, Italy and Denmark. The participating institutions were partly self-owned organizations that run daycare centers and educational institutions, such as CVU Greater Copenhagen, which later became the Professional College UCC, and which is now the Copenhagen Professional College.

The idea is also inspired by the UN initiative “Global Education First Initiative”, where one of the three priorities is to “Promote global citizenship”.

Finally, the idea also stems from a collaboration between Copenhagen University College and University and Education Winneba, Ghana, where students from the two universities take modules from each other

Auf Deutsch

Globale Kindergärten ist ein Projekt, bei dem Kindergartenkinder über Länder und Kontinente hinweg Kontakt haben.

Die neuen digitalen Technologien mit ihren Online-Angeboten machen es Kindern leicht, andere Kinder aus anderen Ländern kennenzulernen und sich so ein Bild von der Vielfalt einer globalisierten Welt zu machen.

Die Idee für das Projekt stammt von mehreren Stellen. Teilweise Media Playing Communities (mPc), ein EU-Projekt, mit beteiligten Institutionen aus Ungarn, Rumänien, Spanien, Österreich, Deutschland, England, Italien und Dänemark. Die teilnehmenden Institutionen waren teilweise eigene Organisationen, die Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen betreiben, wie zum Beispiel das CVU Greater Copenhagen, das später zum Professional College UCC wurde und heute das Copenhagen Professional College ist.

Die Idee ist auch von der UN-Initiative „Global Education First Initiative“ inspiriert, bei der eine der drei Prioritäten die „Förderung der Weltbürgerschaft“ ist.

Schließlich stammt die Idee auch aus einer Zusammenarbeit zwischen dem Copenhagen University College und der University and Education Winneba, Ghana, bei der Studenten der beiden Universitäten Module voneinander belegen

Samarbejde mellem børnehaver / Cooperation between kindergartens / Kooperation zwischen Kindergärten

Globale børnehaver er et samarbejde mellem børnehaver i forskellige lande, hvor børnene i to børnehaver udveksler idéer, erfaringer og oplevelser via et digitalt online medie. Det kan være på Skype, hvis børnehaverne ligger i samme tidszone, eller via upload af billeder, tegninger og videoklip, som kan ses, når det passer i børnehaven.

— — —

In English

Global kindergartens is a collaboration between kindergartens in different countries, where the children in two kindergartens exchange ideas, experiences and experiences via a digital online medium. It can be on Skype, if the kindergartens are in the same time zone, or via uploading pictures, drawings and video clips, which can be viewed when it suits the kindergarten.

Auf Deutsch

Globale Kindergärten ist eine Zusammenarbeit zwischen Kindergärten in verschiedenen Ländern, bei der die Kinder in zwei Kindergärten Ideen, Erfahrungen und Erfahrungen über ein digitales Online-Medium austauschen. Das kann über Skype sein, wenn sich die Kindergärten in der gleichen Zeitzone befinden, oder über das Hochladen von Bildern, Zeichnungen und Videoclips, die angeschaut werden können, wenn es dem Kindergarten passt.

Tekster / Articles / Artikel

Her kan du finde forskellige tekster om det at være online i børnehaven, og om det at have kontakt med børn i andre lande.

Børnehaven er online!

En dansk historie om networking i fællesskaber.

En pamflet om det at være online i børnehaven, lavet i projektet Media Playing Communities (mPc)

— — —

In English

Here you can find various texts about being online in kindergarten and about having contact with children in other countries.

The kindergarten is online

A Danish story about networking in communities.

A pamphlet about being online in kindergarten, made in the Media Playing Communities (mPc) project

Auf Deutsch

Hier finden Sie verschiedene Texte zum Online-Sein im Kindergarten und zum Kontakt mit Kindern in anderen Ländern.

Der Kindergarten ist online!

Hier finden Sie verschiedene Texte zum Thema Online im Kindergarten und zum Umgang mit Kindern in anderen Ländern.

Eine dänische Geschichte über das Networking in Communities.

Eine Broschüre über das Online-Sein im Kindergarten, erstellt im Projekt Media Playing Communities (mPc)

Blog

Studerende skriver om kontakten til en førskole i Ghana / Studenten schreiben über den Kontakt mit einer Vorschule in Ghana

To grupper på pædagoguddannelsens valgmodul, Medier og digital kultur, deltog i to forskellige danske børnehaver, hvor de lavede introduktionsfilm og skyede med førskoler i Ghana. Som led i valgfaget skal alle grupper på pædagoguddannelsen lave et mindre indlæg til en hjemmeside, hvor de beskriver aktiviteter de har lavet sammen med børn, og reflektere over den …

Projektet / The project / Das Projekt

Globale børnehaver eller Globale Kindergartens er endnu ikke et rigtigt projekt med støtte fra fonde eller organisationer, men alene et gryende samarbejde mellem forskellige børnehaver rundt omkring i verden.

En væsentlig del af de nuværende aktiviteter er initieret af studerende på pædagoguddannelsen i Københavns Professionshøjskole i forbindelse med deres internationale praktikker. Men andre er meget velkomne.

—   —   —   —

In English

Globale Kindergärten oder Globale Kindergärten ist noch kein echtes Projekt mit Unterstützung von Stiftungen oder Organisationen, sondern nur eine aufkeimende Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kindergärten auf der ganzen Welt.

Ein wesentlicher Teil der aktuellen Aktivitäten wird von Studierenden des Lehramtsstudiums der Fachhochschule Kopenhagen im Rahmen ihrer Auslandspraktika initiiert. Aber auch andere sind herzlich willkommen.

Aus Deutsch

Globale Kindergärten oder Globale Kindergärten sind noch kein echtes Projekt mit Unterstützung von Stiftungen oder Organisationen, sondern nur eine entmutigende Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kindergärten auf der ganzen Welt.

Ein wesentlicher Teil der derzeitigen Aktivitäten wurde von Studenten der pädagogischen Fakultät des Copenhagen University College im Zusammenhang mit ihren internationalen Praktiken initiiert. Aber andere sind sehr willkommen.